Současnost

Usnesením Zastupitelstva města č. 18/06 ze dne 14. 12. 2006 došlo k úpravě názvu organizace na Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, a byla vydána s účinností od 1. 1. 2007 podle § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zřizovací listina.

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace je poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Přípravované akce

Poskytované sociální služby

V Domově pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace poskytujeme dvě sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V obou případech zajišťujeme komplexní péči pro naše uživatele a klademe důraz na profesionální a osobní přístup. Bližší informace o jednotlivých službách se dočtete níže.

Domov pro seniory

Jednou z poskytovaných sociálních služeb je služba domov pro seniory. Tato pobytová služba je určena mužům i ženám ve věku od 65 let. Kapacita této služby je 20 lůžek. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006, poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby v oblasti soběstačnosti a osobní péče.

Služby poskytované v domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov se zvláštním režimem

Druhou sociální službou, kterou v našem Domově nabízíme, je domov se zvláštním režimem. Služba je poskytována osobám starším 45 let, mužům i ženám a kapacita této služby je 76 lůžek. V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné demence. Jedná se osoby se specifickými potřebami vyplývající z jejich onemocnění. Sociální služba není poskytována osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění (př. schizofrenie) a osobám závislým na návykových látkách.

V rámci této služby poskytujeme tyto činnostia úkony:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Posláním Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Koncem každého roku probíhá pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů, jejich rodin i opatrovníků. Dotazníky jsou pečlivě zpracovávány a jejich výsledky jsou motivací k dalšímu zlepšení naší práce.