Současnost

Usnesením Zastupitelstva města č. 18/06 ze dne 14. 12. 2006 došlo k úpravě názvu organizace na Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, a byla vydána s účinností od 1. 1. 2007 podle § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zřizovací listina.

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace je poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Přípravované akce

Poskytované sociální služby

V Domově pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace poskytujeme dvě sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V obou případech zajišťujeme komplexní péči pro naše klienty a klademe důraz na profesionální a osobní přístup. Bližší informace o jednotlivých službách se dočtete níže.

Domov pro seniory

Jednou z poskytovaných sociálních služeb je služba domov pro seniory. Tato pobytová služba je určena mužům i ženám ve věku od 65 let. Kapacita této služby je 20 lůžek. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006, poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby v oblasti soběstačnosti a osobní péče.

Služby poskytované v domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov se zvláštním režimem

Druhou sociální službou, kterou v našem domově nabízíme, je domov se zvláštním režimem. Služba je poskytována osobám starším 45 let, mužům i ženám a kapacita této služby je 76 lůžek. V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Jedná se osoby se specifickými potřebami vyplývající z jejich onemocnění. Sociální služba není poskytována osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám závislým na návykových látkách.

V rámci této služby poskytujeme tyto činnostia úkony:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Posláním Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace je poskytnout podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a nabídnout možnost žít v místě, ve kterém se budou cítit bezpečně, co nejvíce přirozeně a aby v rámci svých psychických a fyzických možností mohli pokračovat ve svém běžném způsobu života.

Koncem každého roku probíhá pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti klientů, jejich rodin i opatrovníků. Dotazníky jsou pečlivě zpracovávány a jejich výsledky jsou motivací k dalšímu zlepšení naší práce.

Zřizovatel

Město Ústí nad Labem Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Slovo ředitele

Nedávné události

Zajímavé odkazy

Kontakty

Domov pro seniory Velké Březno
příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel: +420 475 317 171
E-mail: info@domov-brezno.cz

Sledujte nás