Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Pobyt v domově

Jakým způsobem je pobyt v Domově hrazen?

Ubytování a stravu si hradí uživatel ze svého důchodu:

  • Pokud si důchod nechává zasílat na svůj účet, zadá trvalý příkaz k úhradě a pobyt je hrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet našeho zařízení.
  • Další variantou je důchod zasílaný tzv. společnou výplatnicí (vždy 15. v měsíci) na účet domova pro seniory, tím je úhrada zaplacena automaticky bezhotovostně.
  • Pokud uživatel dostává důchod poštovní poukázkou, platí se úhrada z tohoto důchodu hotově.

Úhrada musí být zaplacena do konce daného kalendářního měsíce. Doporučujeme však provést platbu do 15. v měsíci.

Péči si uživatel hradí z přiznaného příspěvku na péči. Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění je úhrada za péči automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku. Pokud uživatel nemá příspěvek přiznán, může si péči fakultativně objednat a uhradit.

Co je to kapesné a jaká je jeho výše?

Kapesné je určitá finanční částka z důchodu uživatele, která slouží k jeho osobní potřebě (k úhradě poplatků za léky apod.) Dle zákona je to minimálně 15 % z příjmů uživatele.

Uživatel si může se svým kapesným hospodařit sám nebo může využít tzv. osobní karty spravované sociální pracovnicí. Tuto variantu spíše doporučujeme z důvodu bezpečnosti a pomoci se spravováním osobních financí.

Může uživatel během dne opustit zařízení?

Pokud jde uživatel např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, je nutné vždy zdravotnickému personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu. V případě potřeby doprovází uživatele při vycházkách a návštěvě lékaře personál přímé obslužné péče.

Kdy je možné přijít za svým blízkým na návštěvu?

Návštěvní doba je stanovena od 8:00 do 19:15 hodin.

Delší pobyt mimo zařízení

Jak postupovat v případě plánovaného pobytu uživatele mimo zařízení?

Uživatel může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky ve své rodině).

Plánovaný pobyt mimo zařízení delší než 1 den je však nutné nahlásit zdravotní sestře, a to 2 pracovní dny předem.

Dále je nutné nahlásit návrat uživatele (den, hodinu).

V případě, že uživatel platí ze svého důchodu celou úhradu za pobyt a stravu, bude mu při přechodném pobytu mimo zařízení (tzn. v případě, že v daný den neodebral žádné jídlo) na základě vyúčtování vrácena denní norma stravného. Způsob úhrad a vratek je podrobně popsán v domovním řádu.

Co se děje při pobytu uživatele v nemocnici nebo v jiném zařízení?

Při pobytu uživatele v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo samozřejmě dále drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Pro vyúčtování platí stejná pravidla jako v předchozím odstavci.

Možnost trvalého bydliště v Domově

Musí se uživatel přihlásit k trvalému pobytu v Domově?

Uživatel se k trvalému pobytu v našem zařízení přihlašovat nemusí, tuto možnost ale samozřejmě má.

Přináší mu to jisté výhody:

  • snazší komunikace s úřady (Česká správa soc. zabezpečení, Magistrát města Ústí nad Labem atd.),
  • veškerá korespondence pak skutečně přichází k jeho rukám,
  • v případě zájmu se zde může zúčastnit voleb (parlamentních, ko,munálních apod.), při sčítání lidu nedochází k nejasnostem.

Při vyřízení trvalého pobytu pomáhá uživateli sociální pracovnice. Obecní úřad si za přihlášení účtuje poplatek 50,- Kč.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.