Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Sociální péče

Naše zařízení zajišťuje veškeré služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ke kterým náleží mimo jiné i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a aktivizační činnosti.

Pracovníci přímé obslužné péče pomáhají uživatelům, dle jejich zdravotního stavu a schopností, při hygieně, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko či vozík, při vstávání, uléhání či změně polohy na lůžku. Doprovázejí je dle potřeby při pohybu v areálu i v okolí, pomáhají jim orientovat se v prostoru. V případě potřeby podávají uživatelům nápoje i stravu a dohlížejí na pitný režim.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU UŽIVATELŮ A TERAPII podávají pouze ošetřující lékaři - praktický lékař a specialista z oboru psychiatrie. V pravidelných intervalech do zařízení dochází specialisté z oboru diabetologie, gerontologie a nutriční terapeut, spolupracujeme také s mobilním hospicem. 

V zařízení mohou uživatelé pravidelně využívat služeb pedikérky a kadeřnice.

Personál uživatelům pomáhá při udržování pořádku ve skříních a v šatstvu tak, aby uživatelé byli vždy čistě oblečeni a upraveni. V případě potřeby upozorňujeme příbuzné na nutnost doplnit či obměnit šatstvo.

Do všech běžných denních činností se snažíme uživatele aktivně zapojit. Naším cílem není vše obstarat za uživatele, ale pomoci mu tak, aby věci dokázal udělat sám, aby sám rozhodoval a řídil své nákupy, aktivity, úklid nebo třeba výběr stravy. Snažíme se zbytečně nezasahovat do jejich intimity.

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, § 73 odst. 4 je příjemce příspěvku na péči povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Další služby nad rámec přiznaného příspěvku lze objednat fakultativně.

Sazebník fakultativních činností k nahlédnutí v sekci Formuláře ke stažení.

O příspěvek na péči je možno požádat na Krajské pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště žadatele. V případě seniorů z Ústí nad Labem je to tedy v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Úřadu práce, Mírové náměstí 3129/36, 3. patro.

Sociální služby

Sociální pracovnice pomáhají uživatelům i jejich rodinám orientovat se v sociálně-právních otázkách, dále jim poskytují pomoc a poradenství při jednání s úřady a při obstarávání dalších osobních záležitostí.

Zájemcům o přijetí do Domova Velké Březno předávají "Žádost o poskytování sociální služby" a pomáhají jim v případě nutnosti s jejím vyplněním. Dále je odkazují na příslušné úřady, kde si mohou vyřídit další záležitosti jako je např. "Žádost o příspěvek na péči".

Sociální pracovnice pomáhají uživatelům při správě osobních financí, při doplňování šatníku, při zajišťování drobných nákupů, při změně trvalého bydliště, při vyřízení "Žádosti o příspěvek na péči" a při dalším kontaktu s úřady či soudy apod. Dále pomáhají uživatelům udržovat kontakt se společenským prostředím, zejména upevňují vztahy s rodinami, podporují vazby na sociální okolí a pomáhají uživatelům uplatňovat svá práva a zájmy v osobních záležitostech.

Uživatelé mají možnost ovlivnit poskytované služby podle svých představ a přání. Jejich náměty a návrhy jsou každý den projednávány při dopoledním programu. Případné stížnosti jsou projednávány dle platných vnitřních předpisů.

Zdravotní péče

Lékařská péče v Domově je zajištěna pravidelnou ordinací praktického lékaře (2x týdně) a psychiatra (1x týdně). Dále do zařízení pravidelně dochází gerontolog, kardiolog, diabetolog a nutriční terapeut. Paliativní péči zajišťujeme ve spolupráci s Mobilním hospicem sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Nelékařský zdravotnický personál (zdravotní sestry) jsou zde přítomny 24 hodin denně. Zdravotní sestry provádějí veškeré specializované výkony na základě ordinace lékaře –  aplikují léky, injekce, provádějí převazy, zajišťují odběry biologického materiálu, objednávají uživatele na odborná vyšetření a další výkony v rámci své odborné způsobilosti. Ostatní odborná zdravotní péče je zajišťována externě, v odborných zdravotnických zařízeních či ambulancích specialistů.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.