Podněty a stížnosti

Uživatelé mají právo stěžovat si na poskytované služby, pokud je nějakým způsobem omezují, porušují jejich důstojnost, soukromí nebo nejsou spokojeni s chováním zaměstnanců. Mohou se vyjádřit k celkovému chodu zařízení. Uživatelé mohou podat nejen stížnosti, ale i podněty a připomínky. Připomínka nebo jakýkoliv podnět nad rámec odpovědnosti poskytovatele služeb, může směřovat ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, k rozšíření standardů nebo zlepšení kvality života uživatelů. Zaměstnanci domova si uvědomují, že prostřednictvím stížností mohou uživatelé, zájemci o služby a další příchozí do domova reagovat na poskytované služby a díky tomu mohou tyto služby zlepšovat.

Stížnosti proto neberou jako hrozbu, ale jako prostředek komunikace. Snaží se vytvořit co nejbezpečnější prostor pro podávání stížností, protože si uvědomují citlivost této situace. Každý uživatel může požádat o pomoc při sestavování stížností, námětů či připomínek kteréhokoli zaměstnance domova nebo rodinného příslušníka.

Způsoby podávání stížností:

Ústně - stížnost předá uživatel nebo jiná osoba ústní formou sociální pracovnici, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí aktivizační a přímé péče nebo řediteli domova.

Písemně - písemnou stížnost je možné předat osobně nebo zprostředkovaně, odeslat poštou, vložit do schránek stížností, které jsou umístěné na každém oddělení nebo poslat elektronicky.

Anonymně - Anonymní stížnost je taková stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci stěžovatele nebo stěžovatel požádá o to, aby zůstal v anonymitě. Anonymní stížnost je zaevidována do Knihy stížností, a pokud bude obsahovat konkrétní údaje, bude posouzena a řešena.