Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Podněty a stížnosti

Uživatelé mají právo stěžovat si na poskytované služby, pokud je nějakým způsobem omezují, porušují jejich důstojnost, soukromí nebo nejsou spokojeni s chováním zaměstnanců. Mohou se vyjádřit k celkovému chodu zařízení. Uživatelé mohou podat nejen stížnosti, ale i podněty a připomínky. Připomínka nebo jakýkoliv podnět nad rámec odpovědnosti poskytovatele služeb, může směřovat ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, k rozšíření standardů nebo zlepšení kvality života uživatelů. Zaměstnanci domova si uvědomují, že prostřednictvím stížností mohou uživatelé, zájemci o služby a další příchozí do domova reagovat na poskytované služby a díky tomu mohou tyto služby zlepšovat.

Stížnosti proto neberou jako hrozbu, ale jako prostředek komunikace. Snaží se vytvořit co nejbezpečnější prostor pro podávání stížností, protože si uvědomují citlivost této situace. Každý uživatel může požádat o pomoc při sestavování stížností, námětů či připomínek kteréhokoli zaměstnance domova nebo rodinného příslušníka.

Způsoby podávání stížností:

Ústně - stížnost předá uživatel nebo jiná osoba ústní formou sociální pracovnici, vedoucí zdravotního úseku a přímé obslužné péče nebo řediteli domova.

Písemně - písemnou stížnost je možné předat osobně nebo zprostředkovaně, odeslat poštou, vložit do schránek stížností, které jsou umístěné na každém oddělení nebo poslat elektronicky.

Anonymně - anonymní stížnost je taková stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci stěžovatele nebo stěžovatel požádá o to, aby zůstal v anonymitě. Anonymní stížnost je zaevidována do Knihy stížností, a pokud bude obsahovat konkrétní údaje, bude posouzena a řešena.Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.