Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení:Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  1. Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem
  2. Zřizovací listina
  3. Rozhodnutí KÚÚK o registraci sociálních služeb
 3. Organizační struktura:
  1. Organigram
 4. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
  3. Úřední hodiny: sociální pracovnice

   PO: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
   ST: 8:00 -11:00, 13:00 - 17:00

  4. Telefonní čísla: +420 475 317 171
  5. Čísla faxu: není využíván
  6. Internetové stránky: http://www.domov-brezno.cz
  7. Adresa e-podatelny:
   1. info@domov-brezno.cz
   2. ID datové schránky: yu4cnwu
  8. Další elektronické adresy: zde »
  9. Odkaz na profil zadavatele: zde »
 5. Případné platby lze poukázat na účet č. 3783590257/0100   (Komerční banka). Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny na adrese organizace.
 6. IČ 44555288
 7. DIČ CZ44555288
 8. Dokumenty:
  1. Seznam hlavních dokumentů:
   1. Zřizovací listina
   2. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb
   3. Domácí řád
   4. Organizační řád
  2. Rozpočet:
   1. Rozvaha 2016
   2. Výkaz zisků a ztrát 2016
   3. Schválený rozpočet na rok 2018
   4. Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
   5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p.o. na roky 2020 a 2021
   6. Návrh rozpočtu p.o. na rok 2019
   7. Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2018
   8. Schválený rozpočet p.o. na rok 2019
   9. Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2020 a 2021
 9. Žádosti o informace: Informace se poskytují v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v místě sídla organizace a způsoby, které zákon stanovuje.
 10. Příjem žádostí a dalších podání: písemně na adresu sídla organizace (nejlépe doporučeně, případně do vlastních rukou), elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@domov-brezno.cz, elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID yu4cnwu
 11. Opravné prostředky: dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 12. Formuláře:
  1. Žádost o poskytnutí informace
  2. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: postupy nejsou vydány
 14. Předpisy:
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
   2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
   3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   6. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
   7. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
   8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   9. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

    Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
  2. Vydané právní předpisy: právní předpisy nejsou vydány
 15. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou známy
 16. Licenční smlouvy:
  1. Vzory licenčních smluv: nejsou
  2. Výhradní licence: není
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb:
  1. Výroční zpráva o činnosti organizace v oblasti poskytování informací za rok 2016

  2. Výroční zpráva o činnosti organizace v oblasti poskytování informací za rok 2017