Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Domov Velké Březno, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení:Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  1. Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem
  2. Zřizovací listina
  3. Rozhodnutí KÚÚK o registraci sociálních služeb 
 3. Organizační struktura:
  1. Organigram
 4. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: Domov Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
  3. Úřední hodiny: sociální pracovnice

   PO: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
   ST: 8:00 -11:00, 13:00 - 17:00

  4. Telefonní čísla: +420 475 317 171
  5. Čísla faxu: není využíván
  6. Internetové stránky: http://www.domov-brezno.cz
  7. Adresa e-podatelny:
   1. info@domov-brezno.cz
   2. ID datové schránky: yu4cnwu
  8. Další elektronické adresy: zde »
  9. Odkaz na profil zadavatele: zde »
 5. Případné platby lze poukázat na účet č. 3783590257/0100   (Komerční banka). Platby je možné uskutečnit také v hotovosti do pokladny na adrese organizace.
 6. IČ 44555288
 7. DIČ CZ44555288
 8. Dokumenty:
  1. Seznam hlavních dokumentů:
   1. Zřizovací listina
   2. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb
   3. Domácí řád
   4. Organizační řád
  2. Rozpočet:
   1. Rozvaha 2016
   2. Výkaz zisků a ztrát 2016
   3. Schválený rozpočet na rok 2018
   4. Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
   5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p.o. na roky 2020 a 2021
   6. Návrh rozpočtu p.o. na rok 2019
   7. Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2018
 9. Žádosti o informace: Informace se poskytují v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v místě sídla organizace a způsoby, které zákon stanovuje.
 10. Příjem žádostí a dalších podání: písemně na adresu sídla organizace (nejlépe doporučeně, případně do vlastních rukou), elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@domov-brezno.cz, elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID yu4cnwu
 11. Opravné prostředky: dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 12. Formuláře:
  1. Žádost o poskytnutí informace
  2. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: postupy nejsou vydány
 14. Předpisy:
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
   2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
   3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   6. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
   7. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
   8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   9. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

    Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
  2. Vydané právní předpisy: právní předpisy nejsou vydány
 15. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou známy
 16. Licenční smlouvy:
  1. Vzory licenčních smluv: nejsou
  2. Výhradní licence: není
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb:
  1. Výroční zpráva o činnosti organizace v oblasti poskytování informací za rok 2016

  2. Výroční zpráva o činnosti organizace v oblasti poskytování informací za rok 2017


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.