Péče

Naše zařízení zajišťuje veškeré služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ke kterým náleží mimo jiné i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a aktivizační činnosti.

Pracovníci přímé péče pomáhají uživatelům dle jejich zdravotního stavu a schopností při hygieně, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko či vozík, při vstávání, uléhání či změně polohy na lůžku. Doprovázejí je dle potřeby při pohybu v areálu i v okolí, pomáhají jim orientovat se v prostoru. V případě potřeby podávají uživatelům nápoje i stravu a dohlížejí na pitný režim.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU UŽIVATELŮ A PODÁVANÝCH LÉCÍCH podávají pouze ošetřující lékaři - praktický lékař MUDr. Jiří Vyvial a specialista z oboru psychiatrie MUDr. Markéta Javornická.

Do zařízení pravidelně dochází pedikérka a kadeřnice.

Personál uživatelům pomáhá při udržování pořádku ve skříních a v šatstvu tak, aby uživatelé byli vždy čistě oblečeni a upraveni. V případě potřeby upozorňujeme příbuzné na nutnost doplnit či obměnit šatstvo.

Do všech běžných denních činností se snažíme uživatele aktivně zapojit. Naším cílem není vše obstarat za uživatele, ale pomoci mu tak, aby věci dokázal udělat sám, aby sám rozhodoval a řídil své nákupy, aktivity, úklid nebo třeba výběr stravy. Snažíme se zbytečně nezasahovat do jejich intimity.

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, § 73 odst. 4 je příjemce příspěvku na péči povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Další služby nad rámec přiznaného příspěvku lze objednat fakultativně.

Sazebník fakultativních činností k nahlédnutí v sekci Formuláře ke stažení.

O příspěvek na péči je možno požádat na Krajské pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště žadatele. V případě seniorů z Ústí nad Labem je to tedy v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Úřadu práce, Mírové náměstí 3129/36, 3. patro.

Úhrada za péči Cena v Kč/měsíc
Příspěvek na péči     880,- 880,-
Příspěvek na péči    4.400,- 4.400,-
Příspěvek na péči    8.800,- 8.800,-
Příspěvek na péči   13.200,- 13.200,-

Sociální služby

Sociální pracovnice pomáhají uživatelům i jejich rodinám orientovat se v sociálně-právních otázkách, dále jim poskytují pomoc a poradenství při jednání s úřady a při obstarávání dalších osobních záležitostí.

Zájemcům o přijetí do Domova pro seniory Velké Březno předávají "Žádost o poskytování sociální služby" a pomáhají jim v případě nutnosti s jejím vyplněním. Dále je odkazují na příslušné úřady, kde si mohou vyřídit další záležitosti jako je např. "Žádost o příspěvek na péči".

Sociální pracovnice pomáhají uživatelům při správě osobních financí, při doplňování šatníku, při zajišťování drobných nákupů, při změně trvalého bydliště, při vyřízení "Žádosti o příspěvek na péči" a při dalším kontaktu s úřady či soudy apod. Dále pomáhají uživatelům udržovat kontakt se společenským prostředím, zejména upevňují vztahy s rodinami, podporují vazby na sociální okolí a pomáhají uživatelům uplatňovat svá práva a zájmy v osobních záležitostech.

Uživatelé mají možnost ovlivnit poskytované služby podle svých představ a přání. Jejich náměty a návrhy jsou každý den projednávány při dopoledním programu. Případné stížnosti jsou projednávány dle platných vnitřních předpisů.

Zdravotní péče

Lékařská péče je zajištěna pravidelnou ordinací praktického lékaře (1x týdně, dle potřeby častěji) a psychiatra. Další zdravotnický personál (zdravotní sestry) je v domově 24 hodin denně. Zdravotní sestry provádějí veškeré úkony na základě ordinace lékaře – aplikují léky, injekce, provádějí převazy, zajišťují odběry biologického materiálu, objednávají uživatele na odborná vyšetření apod. Další odborné zdravotnické úkony jsou prováděny na objednávku v odborných zdravotnických zařízeních či ambulancích specialistů.