Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy:
  1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
  3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  6. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
  7. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  9. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

   Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
 2. Vydané právní předpisy: právní předpisy nejsou vydány

Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Ústí nad Labem


Certifikát Vážka
Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.