Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy:
  1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
  3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  6. Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
  7. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  9. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

   Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů jsou přístupné elektronicky na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Případně na webových stránkách veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
 2. Vydané právní předpisy: právní předpisy nejsou vydány


Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Tel.: +420 475 317 171
ID datové schránky: yu4cnwu
E-mail: info@domov-brezno.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Mapa pomoci Ústí nad Labem

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Mapu pomoci naleznete také na webových stránkách města pod záložkou „Občan – sociální oblast“.


Ústí nad Labem


Certifikát Vážka

Naše specializace

Služby Domova jsou zaměřeny na problematiku stárnutí, onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným syndromem demence.